ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 11 ลำดับอนันต์
upload success
upload fail
File
uploading