ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 10 ทฤษฎีบททวินาม
upload success
upload fail
File
uploading