ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 10 การวัดตำแหน่งข้อมูล
upload success
upload fail
File
uploading