ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 เรื่องทั่วไปของเมทริกซ์
upload success
upload fail
File
uploading