ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 หลักการบวกและหลักการคูณ
upload success
upload fail
File
uploading