ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 ระบบจำนวน
upload success
upload fail
File
uploading