ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 พื้นฐานเซต
upload success
upload fail
File
uploading