ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน
upload success
upload fail
File
uploading