ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 ประพจน์และตัวเชื่อมประพจน์
upload success
upload fail
File
uploading