ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

Part 1 คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเชียน
upload success
upload fail
File
uploading