สรุป Basic TGAT ตรรกะ

3. พาร์ท Spatial (เฉพาะเนื้อหา)

Spatial จะใช้วัดความสามารถในด้านการมองภาพหรือรูปทรงแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถจินตนาการได้ผ่านการมุมมองของรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ

รูปแบบข้อสอบจะคล้ายกับพาร์ท Reasoning