ทดลองเรียน | Foundation ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แนวตรง
upload success
upload fail
File
uploading